ТАГДГАРДАХ

Хэтэрхий тагдгар болох, тагдгарын учир тохиромжгүйдэх.