ТАВШИХ

1. Юмыг хавтгай зүйлээр болон гарын алгаар хөнгөн цохих: гараар тавших (гарын алгаар зөөлөн цохих), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүнийг сайшаан дотночлох сэтгэлээр мөрөн дээр гарын алгаар хэдэнтээ зөөлөн цохих, саймшрах: мөр тавшин дотносог байдал дэлгэрэнгүй... (мөрөн зөөлөн алгадан дотносох).

гараар тавших гарын алгаар зөөлөн цохих
хаяаны манаасыг хүрзээр тавших гэрийн хаяа манасан шороог хүрзээр зөөлөн цохин нягтруулах
мөр тавшин дотносог байдал гаргах мөрөн зөөлөн алгадан дотносох