ТАВИН

Таван арвын нийлбэр: тавин жил (таван арван жил), тавин нас хүрэх (нас сүүдэр таван дэлгэрэнгүй...