ТАВЬТ

1. Тавиар нэгчилсэн буюу тавин тоо бүхий юм: тавьтын дэвсгэрт (тавин төгрөг), тавьтын дэлгэрэнгүй... (тавийн тоо бүхий зоосон мөнгө) - Тавьт, зуутын мөнгөн тэмдэгт цаасыг ... харав. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;


2. [хуучирсан] Тавин цэргээс бүрдсэн анги - Тавьт тавьтаараа жагсаж хөдлөхөд бэлэн болов. Н.Батбаяр. Өндөрт дэлгэрэнгүй... тавьтын дарга (тавин цэргийн ахлагч), тавьтын цэрэг (тавин цэргийн нэг нь), тавьт зуутаар нь жагсаах (цэргүүдийг тавь, зуугаар нь жагсаах).

тавьтын дэвсгэрт тавин төгрөг
тавьтын мөнгө тавийн тоо бүхий зоосон мөнгө
тавьтын дарга тавин цэргийн ахлагч
тавьтын цэрэг тавин цэргийн нэг нь
тавьт зуутаар нь жагсаах цэргүүдийг тавь, зуугаар нь жагсаах