түүхийн тавцанд гарч ирэх
түүхийн тодорхой үед тэргүүлэх, нэр нь гарах