төмөр замын буудлын тавцан
зорчигчид вагонд сууж, буухад зориулан зассан талбай