дэлхийн тавцанд гарах
дэлхийн жишигт хүрэх, дэлхийн хэмжээнд нэр нь дуурьсагдах