ДААМАЛ

Ямар нэгэн ажил хэргийг хариуцан хамаарагч хүн: агтын даамал (адуу малын ажил хариуцсан хүмүүсийн дэлгэрэнгүй...

агтын даамал адуу малын ажил хариуцсан хүмүүсийн ахлаач
барилгын даамал барилгын ажлыг удирдагч
жасын даамал жасын хэргийг хариуцагч
жингийн даамал аян жин тээхэд толгойлон удирдах хүн
өртөөний даамал улаа, замын өртөө хариуцсан ахлагч
аравны даамал аравны дарга
соёлын сангийн даамал соёлын сангийн гүйцэтгэх захирал
үзмэрийн даамал үзмэрийг хадгалах, зөөх, олон нийтэд дэлгэн харуулах үүрэгтэй удирдан ажилладаг хүн
харуулын даамал харуул манааны ажлыг хариуцан ахлагч
дарга даамал удирдах ажилтан, дээд тушаалтан