жингийн даамал
аян жин тээхэд толгойлон удирдах хүн