ДААМГАЙ III

Батлан хариуцахдаа чадамгай: бусдыг даамгай (бусдын өмнөөс хариуцан үйлдэх, хариуцлага хүлээхдээ дэлгэрэнгүй...