ДААМЖ

1. Дааж байгаа байдал, даах чанар;


2. Базаахгүй хүчин зүйл улам лавширч газар авах хувь.