ДААМЖРУУЛАХ

Улам лавшруулах; газар авхуулах: даамжруулах бодлого (аливаа үйл хэргийг зориудаар лавшруулах дэлгэрэнгүй...

даамжруулах бодлого аливаа үйл хэргийг зориудаар лавшруулах бодлого
даамжруулах оролдлого улам ихээр газар авхуулахыг хичээх байдал
өвчнөө даамжруулах өвчнөө хүндрүүлж үгдрүүлэх