харуулын даамал
харуул манааны ажлыг хариуцан ахлагч