соёлын сангийн даамал
соёлын сангийн гүйцэтгэх захирал