үзмэрийн даамал
үзмэрийг хадгалах, зөөх, олон нийтэд дэлгэн харуулах үүрэгтэй удирдан ажилладаг хүн