агтын даамал
адуу малын ажил хариуцсан хүмүүсийн ахлаач