өртөөний даамал
улаа, замын өртөө хариуцсан ахлагч