ТАЛЛАХ I

1. Юмыг дундуур нь хуваах, хагаслах - Залуус барилгын суурийн дэргэдүүр явж, зарим нь уул овоо шиг хураасан дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Нэгэн байшингийн тууж., тэг дундуур нь таллах (яг дундуур нь хуваах), таллаж авах (а. Хагаслан авах; б. Яг адилхан хоёр хуваасны нэгийг нь авах), таллан хуваах (хэсэглэн хуваах, хагаслан хуваах);


2. Хоёр талаас нь авах, тал талаас нь хэрчиж авах, хажуугаас нь зүсэж авах: ууц таллах (хонины чанасан ууцыг хоёр талаас нь нимгэнээр дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Талцах, үзэл бодол, үйл ажлаараа хоёр тал болж хуваагдах;
4. [шилжсэн] Үрж хавирч, ир гаргах: хутга таллах (хутга хурцлах), хайч таллах (хайч ирлэх).

тэг дундуур нь таллах яг дундуур нь хуваах
таллаж авах а. Хагаслан авах; б. Яг адилхан хоёр хуваасны нэгийг нь авах
таллан хуваах хэсэглэн хуваах, хагаслан хуваах
ууц таллах хонины чанасан ууцыг хоёр талаас нь нимгэнээр зүсэж авах, ууц хөндөх
хутга таллах хутга хурцлах
хайч таллах хайч ирлэх
Ижил үг:

ТАЛЛАХ II