ТАЛСАГ I

Олон талтай чулуулаг, олон тал бүхий: талсаг чулуу (олон талт чулуу).

талсаг чулуу олон талт чулуу
Ижил үг:

ТАЛСАГ II