ТАЛСАГ II

Талархамтгай, талархаг, тал засах дуртай: талсаг сэтгэлтэй (талархах сэтгэлтэй, талархамтгай), дэлгэрэнгүй...

талсаг сэтгэлтэй талархах сэтгэлтэй, талархамтгай
талсаг хүн талархах зантай хүн
Ижил үг:

ТАЛСАГ I