ТАЛСТЖИХ

Бодис шингэн болон хийн төлөвөөс талст болон хувирах, талсттай болох.