ТАЛТИРАА

Хэлээ талталхийлэн ярих эмгэг, тультраа: талтираа хүн (хэлгий хүн).