ТАЛХИ IV

Тээр дараатай хүн: талхи хүүхэд (юм хийлгэдэггүй ажилд садаатай хүүхэд).

Ижил үг:

ТАЛХИ I

ТАЛХИ II

ТАЛХИ III