БА I

Өгүүлбэрийн зэрэгцсэн гишүүд болон гишүүн өгүүлбэрийг холбох, зааглах үүрэгтэй холбох үг: ном ба дэлгэрэнгүй... (ном, дэвтэр), эцэг ба хөвгүүн (эцэг хөвгүүн хоёр), баян ба хоосон (баян хоосон хоёр) - Баруун дамнуурчин ба Гандангийн дэнж хоёрын хооронд нарийхан зам нээгдэв. Д.Нацагдорж. Зохиолын түүвэр.

ном ба дэвтэр ном, дэвтэр
эцэг ба хөвгүүн

эцэг хөвгүүн хоёр

баян ба хоосон

баян хоосон хоёр

Ижил үг:

БА II