БАА II

1. Хулс; зуун үет: баа мазаалай [амьтан] (хулсны баавгай);


2. Хулсаар хийсэн зүйл: баа шилбүүр (хулсан шилбүүр), баа ташуур (хулсан ташуур) - Баа ташуураа өргөн ухас дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Билгийн улирал;

3. Хулс, бургас зэргээр сүлжиж хийсэн хашаа: баа замба (хашаа хороо барихад хэрэглэх хулс).

баа мазаалай хулсны баавгай
баа шилбүүр хулсан шилбүүр
баа ташуур хулсан ташуур
баа замба хашаа хороо барихад хэрэглэх хулс
Ижил үг:

БАА I

БАА III

БАА IV

БАА V

БАА VI

БАА VII