БААВАР I

Эмээлийн хавтсанд ганзага, хударганы сэжмийн угт хадах уран гоё хийцтэй чимэг: баавар даруулга дэлгэрэнгүй...

баавар даруулга эмээлийн даруулга чимэг
суран баавар эмээлийн сураар хийсэн баавар
ясан баавар эмээлийн ясаар хийсэн баавар
мөнгөн баавар эмээлийн мөнгөөр хийсэн баавар