БААВАР VI
/ яриа /

Хий хоосон ихэрхэх, хүний төлөв байдал.