БААВАР III:

монгол баавар [хэл шинжлэл] (эгшигт долоон гийгүүлэгчийг илэрхийлэх түлхүүр үг).