ТАЛСАХ

Талсаг зан, байдал гаргах: талсах зантай (юм л бол талсаж хуваагдах зантай), талсаж дэлгэрэнгүй... (үзэл бодол, үйл ажлаараа тал болон хуваагдах).

талсах зантай юм л бол талсаж хуваагдах зантай
талсаж хуваагдах үзэл бодол, үйл ажлаараа тал болон хуваагдах