ТАЛМАЙ I

Хэмжээгээр багахан хэсэг тэгш газар.

Ижил үг:

ТАЛМАЙ II