ТАЛОН

1. Бүхэл бичиг баримтын хэсэг нь, тасалбар: талон бичүүлэх (баримт бичүүлэх), жолоочийн дэлгэрэнгүй... (ямар нэг зөрчил гаргасан үед жолоочид анхааруулах үүднээс сануулан цоолдог баримт), талон хураалгах (баримтаа хураалгах), талон шалгуулах (баримтаа шалгуулах);


2. Үзэх, авах юмны баримт, баталгаа болох хуудас: талон үзүүлэх (эрх бүхий бичгээ үзүүлэх), усны талон (ус авах дэлгэрэнгүй...
талон бичүүлэх баримт бичүүлэх
жолоочийн талон ямар нэг зөрчил гаргасан үед жолоочид анхааруулах үүднээс сануулан цоолдог баримт
талон хураалгах баримтаа хураалгах
талон шалгуулах баримтаа шалгуулах
талон үзүүлэх эрх бүхий бичгээ үзүүлэх
усны талон ус авах эрхийн тасалбар
хоолны талон хоол авах эрхийн тасалбар