ТАЛС

1. Олон тал: талс ирмэг (олон талт ирмэг), талс чулуулаг (олон талт чулуулаг);


2. Талст.

талс ирмэг олон талт ирмэг
талс чулуулаг олон талт чулуулаг