ТААЛАЛ

1. Хүндэтгэвэл зохих хүний санаа сэтгэл, дур: таалал гажих (хүндэтгэвэл зохих хүний дур, хүсэл дэлгэрэнгүй...


2. Хүндэтгэвэл зохих хүний бие барах: таалал болох (таалал төгсөх), таалал төгсөх (хүндэтгэвэл зохих хүн нас дэлгэрэнгүй...
таалал гажих хүндэтгэвэл зохих хүний дур, хүсэл тааллаас зөрөх
таалал өгөх нааштай хандах
таалал дагах тухайн хүний бодол хүсэл, шийдвэрийг хүндэтгэн дагах
таалалд нийлүүлэх ~ таалалд нийцүүлэх дээд эрхт хүний аяыг дагаж санаанд нь нийцүүлэх
тааллын үг нааштай, сэтгэлд нийцсэн үг
таалал хүсэл ~ хүсэл таалал хүндэтгэвэл зохих хүний санаа сэтгэл, эрмэлзэл
таалал болох таалал төгсөх
таалал төгсөх хүндэтгэвэл зохих хүн нас нөгчих