таалал хүсэл ~ хүсэл таалал
хүндэтгэвэл зохих хүний санаа сэтгэл, эрмэлзэл