ТААЛДАХ

1. Харилцан таах;


2. [шилжсэн] Бие биенээ хардан сэжиглэх.