ТААМАГЛАХ

1. Бүрэн гүйцэд баримтгүй хэрэг явдал, түүний үр дүнг барагцаалах; ноттой хэлэх баримтгүйгээр тааварлах: дэлгэрэнгүй...


2. Сэжиг санах.

таамаглан бодох тухайн нөхцөл байдалд үндэслэн уг зүйлийн талаар тийм ийм байх хэмээн сэтгэлдээ ургуулан бодох
үр дүнг таамаглах ямар нэг ажил хэргийн эцсийн хүрэх түвшнийг урьдчилан төсөөлөх