үр дүнг таамаглах
ямар нэг ажил хэргийн эцсийн хүрэх түвшнийг урьдчилан төсөөлөх