ТААРАЛДАХ

1. Таарах, учрах, уулзах, тохиолдох: замд тааралдах (замд санамсаргүй таарах, нүүр учрах);


2. Хэрэг явдал буюу юмс хоорондоо санамсаргүй давхцах, тохиолдох, онолдох, таарах.