ТААРАМЖ

1. Сэтгэл санаа, эв зүйн таарах хувь: таарамж сайтай гэр бүл (эвсэг, дулаан уур амьсгалтай гэр бүл);


2. Юмны өөр хоорондоо таарах, нийцэх боломж: тохиромж таарамж [хоршоо] (аливаа зүйл хоорондоо таарч тохирох боломж).

таарамж сайтай гэр бүл эвсэг, дулаан уур амьсгалтай гэр бүл
тохиромж таарамж аливаа зүйл хоорондоо таарч тохирох боломж