таалал гажих
хүндэтгэвэл зохих хүний дур, хүсэл тааллаас зөрөх