таалалд нийлүүлэх ~ таалалд нийцүүлэх
дээд эрхт хүний аяыг дагаж санаанд нь нийцүүлэх