таалал дагах
тухайн хүний бодол хүсэл, шийдвэрийг хүндэтгэн дагах