САН II
/ шашин /

Арц хүж зэргийг уугиулж ариутгах шашны ёсны зан үйл: сангийн бойпор (сан утлага уугиулах зориулалтын дэлгэрэнгүй...

сангийн бойпор сан утлага уугиулах зориулалтын бяцхан сав
сангийн утаа сангийн бойпорт уугиулсан арц, хүжний утаа
сангийн идээ тахилын идээ
сан тавих арц хүж зэргийг унгасган уугиулах
сан утлага ямар нэгэн зүйлээс сэргийлэх, муу зүйлийг зайлуулах зэрэгт шатаах хүж, арц
сангийн тулга

сан тавьж гэрийн утааг хөөдөг тулга

Ижил үг:

САН I

САН III

САН IV

САН V:

САН VI:

САН VII

САН VIII: