САН V:

сан хийх (хурц үнэр гэнэт сэрэгдэн мэдрэгдэх).

Ижил үг:

САН I

САН II

САН III

САН IV

САН VI:

САН VII

САН VIII: