САНААЛАХ

Санаа сэдэх, санаа гаргах: муу санаалах (муу санаа гаргах) - Орог саарал Батааг бүрэн итгэхгүй дэлгэрэнгүй.... Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч.