САН VIII:

ан сан (санд мэнд, эмх замбараагүй).

Ижил үг:

САН I

САН II

САН III

САН IV

САН V:

САН VI:

САН VII

олон төрлийн зүйлийг агуулах сан

Номын сан , эмийн сан сан хөмрөг

Зочин 2023-12-07 10:17:54