САН VII

Сайн.

Ижил үг:

САН I

САН II

САН III

САН IV

САН V:

САН VI:

САН VIII: