САН VI:

сан үс (бурхны хөмсөгний хооронд байх хэсэг үс).

Ижил үг:

САН I

САН II

САН III

САН IV

САН V:

САН VII

САН VIII: