САН IV

Байшингийн туурганы хошуулжин, мөөрөлжин хэлбэртэй орой.

Ижил үг:

САН I

САН II

САН III

САН V:

САН VI:

САН VII

САН VIII: