сан утлага
ямар нэгэн зүйлээс сэргийлэх, муу зүйлийг зайлуулах зэрэгт шатаах хүж, арц